အဌမတန်းများအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

  • မွေးစာရင်း(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • အိမ်ထောင်စုဇယား(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • မိဘမှတ်ပုံတင်ကဒ်(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၁)
  • အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးထားသော ကျောင်းလျောက်လွှာ
  • အချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးထားသော ကျောင်းစည်းကမ်းချက်များ ပုံစံ
  • ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ(၁၂)ပုံ
  • အခြားကျောင်းမှ ပြောင်းလာလျှင် ကျောင်းထွက်လက်မှတ်တင်ပြရမည်။
  • အခြားကျောင်းမှ ပြောင်းလာလျှင် ထပ်ဆောင်းသင်ရိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း တင်ပြရမည်။

PINMA ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့


နေ့တက်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဝင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းA
A
B
B
C
C
ဇီဝဗေဒ
ဇီဝဗေဒ
ဘောဂဗေဒ
ဘောဂဗေဒ
Powered by NEX-Forms