၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

တွဲဖက်သင်ရိုး သင်ရိုး ပို့ချလျက်ရှိသော ဆရာ၊ဆရာမ များ