၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။

ပင်မ

ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း

မန္တလေးမြို့

ဦးရဲဝင်းထွန်း

B.Sc(Hons), MSc, MRes(Chem:)

ဦးမြင့်ကို

B.Sc(Chemistry)